مهاجرت به کانادا

پذیرش تقاضاهای پناهندگی به کانادا، در حال افزایش است

Published

on

Spread the love

پس از وقفه ای چند ماهه تشکیل پرونده برای متقاضیان پناهندگی در فرودگاه ها و بنادر کشور، از سر گرفته شد.


جدیدترین آمارهای وزارت مهاجرت کانادا نشان می دهند، تعداد تقاضاهای پناهندگی به کانادا که برایشان پرونده تشکیل شده است، به تدریج در حال افزایش است.
در ماه جون برای 1500 تقاضای پناهندگی پرونده تشکیل شده است، که نسبت به 1400 پرونده ی ماه می رشد داشته است.
در این ماه 32 نفر نیز در هنگام ورود از مرز زمینی آمریکا توسط پلیس آرسی ام پی متوقف شدند، که این تعداد در ماه می 21 نفر بود.

#salam_vancouver

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!