Connect with us

مهاجرت به کانادا

بهترین روشها برای مهاجرت به کانادا

Published

on


بهترین روشها برای مهاجرت به کانادا

تهیه شده توسط: ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوﻗﯽ مهاﺟرﺗﯽ ﻣﻧﺻوری

این روزها با توجه به شرایط اخیر کشور عزیزمان ایران، تب مهاجرت بیش از پیش در بین افراد رواج پیدا کرده است.
اما مسئله ای که باید در راس هرگونه تصمیم گیری برای مهاجرت در نظر داشت، این است که بهترین و امن ترین روش ها برای مهاجرت، الزاماً ساده ترین روش ها نیستند.مهاجرت و زندگی در غربت در سال های اولیه، بعضا تا حد فراتر از تصوری باعث ایجاد استرس در زندگی افراد خواهد شد. انتخاب روش مهاجرتی نامناسب این استرس و مشکلات را دو چندان خواهد کرد.

یکی از روش هایی که اخیراً بسیار مورد توجه هموطنان ما قرار گرفته است، مهاجرت از طریق ازدواج می باشد. همانطور که می دانیم قوانین و نیز دولت کانادا اهمیت و توجه خاصی برای پیوستگی و انسجام مفهوم خانواده قایل است. بدین معنا که اگر فردی در کانادا دارای اقامت دایم و یا حق شهروندی باشد، می تواند برای اعضای خانواده خود، از جمله همسر و فرزندان (تحت شرایط خاص)، درخواست اقامت نماید. این موضوع آنچنان برای دولت کانادا در اولویت می باشد که بر طبق ماده (d)(1)3، قانون IRPA یکی از اهداف تصویب قانون مهاجرت کانادا نیز همین می باشد.
در این بین، افرادی از این قانون سوء استفاده کرده و با استفاده از ازدواج های صوری سعی دارند رویای مهاجرت خود را، از طرق غیر معمول تحقق بخشند. دولت کانادا نظارت بسیار جدی و شدیدی بر ازدواج های انجام شده دارد بدین معنا که هرگونه ازدواجی که تنها جهت کسب اقامت کانادا صورت گرفته باشد، از نظر دولت فاقد اعتبار می باشد و در واقع این کار جرم بوده و عواقب سنگینی نیزبرای هر دو طر ف به همراه دارد.
برای روشن تر شدن تعریف ازدواج صوری، باید گفت که هرگونه ازدواجی که با هدفی غیر از تشکیل خانواده و علاقه بین دو نفر باشد از نظر دولت کانادا ازدواج غیر واقعی تلقی می شود ولو اینکه طرفین سند ازدواج رسمی را نیز در دست داشته باشند.

ازدواج صوری معمولا تحت یکی از شرایط زیر صورت می گیرد:
فرد علاقه مند به مهاجرت به کانادا با پرداخت پول به یک مقیم یا تابع کانادا او را متقاعد به ازدواج کند و یا فرد علاقه مند به مهاجرت به کانادا صرفاً برای رسیدن به کانادا به طرف مقابل کانادایی خود پاسخ مثبت دهد.
اﯾﻧﮑه دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا از ﭼه طرﯾﻘﯽ ﻣﺗوﺟه اﯾن ﮔوﻧه ازدواج ها ﻣﯽ ﮔردد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﺻل و از ﺣوﺻﻠه اﯾن ﺑﺣث ﺧﺎرج اﺳت اﻣﺎ در ﺣﺎﻟت ﮐﻠﯽ اﺧﺗﻼف ﺳﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد، ﺗﻔﺎوت دﯾن و ﻣذهب و طول ﻣدت آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺗردﯾد در آﻓﯾﺳر ﭘروﻧده ﺷود. ﺑه هموطنان ﻋزﯾز ﺗوﺻﯾه ﻣﯽ ﺷود ﮐه در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑه اﻗدام ﺑه اﻗﺎﻣت ﮐﺎﻧﺎدا از اﯾن روش، اﺑﺗدا ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را راﺟﻊ ﺑه ﻓرد ﻣورد ﻧظر ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده و ﭘس از اطمینان از واﻗﻌﯽ ﺑودن راﺑطه اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد. در ﺑﯾن ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣواردی ﮔزارش ﺷده اﺳت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑه ﻓرد اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺑرای همسر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود درﺧواﺳت اﻗﺎﻣت ﮐﺎﻧﺎدا ﮐرده اﺳت.ﭘس از درﯾﺎﻓت اﻗﺎﻣت و ﮐﺎرت ﭘﯽ آر، ﻓرد اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷوﻧده ﻓراری و ﻣﻔﻘوداﻻﺛر ﺷده اﺳت. اﯾن ﻣورد را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد ﮐه ﭘس از اﯾﻧﮑه ﻓرد، اﻗﺎﻣت ﮐﺎﻧﺎدا ﺧود را ﮐﺳب ﮐرد، ﮐﻠﯾه تعهدات ﺑرای ﻓرد اﺳﭘﺎﻧﺳرﮐﻧﻧده ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﻣﮑﺎن ﮐﻧﺳل ﮐردن اﻗﺎﻣت همسر وﺟود ﻧدارد.

در ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد، دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا جهت ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﭘروﻧده، ﻓرد اﺳﭘﺎﻧﺳر و اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷوﻧده را ﺑه ﻣﺻﺎﺣﺑه دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد. در اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑه ﺳوال های ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧوﻋﯽ از اﻓراد ﭘرﺳﯾده ﺧواهد ﺷد. در ﺻورﺗﯾﮑه اطﻼﻋﺎت اراﺋه ﺷده در زﻣﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑه ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﺎ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐه در اﺳﻧﺎد و ﻓرم های اراﺋه ﺷده ﺗﻧﺎﻗض داﺷﺗه ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺟر ﺑه ردی ﭘروﻧده ﺧواهد ﮔﺷت. از آﻧﺟﺎ ﮐه ﮐﺳب اﻗﺎﻣت ازﯾن روش ﭘﯾﭼﯾده و دارای ﺟزﯾﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد پیشنهاد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐه ﺣﺗﻣﺎً از ﻣﺷﺎوره ﯾﮏ وﮐﯾل ﻣﻌﺗﺑر در اﯾن زﻣﯾﻧه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﺣﺗﻣﺎل رد ﺷدن ﭘروﻧده ﮐﺎهش ﯾﺎﺑد.
در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌدی ﺳﻌﯽ ﺧواهد ﺷد ﺧﻼﺻه اﯾﯽ از مهم ﺗرﯾن ﻧﮑﺎت اﻗﺎﻣت از طرﯾﻖ اﺳﭘﺎﻧﺳری همسر را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑه اﺧﺗﺻﺎر ﺗوﺿﯾﺢ دهیم.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!